• tomato paste

  የቲማቲም ድልህ

  የቲማቲም ልኬት ከዕለት ምግብ አንዱ ነው ፡፡ ምግቦችን ለሰዎች የበለጠ ጣፋጭ እና ጤናማ ሊያደርግ ይችላል ፡፡ እኛ በደንበኞች ጥያቄ እና እንደ የገቢያ ጥራት ደረጃ የተለያዩ ጥራቶችን ልናደርግ እንችላለን ፣ ማጣበቂያው መደበኛ ቲማቲም ተፈጥሯዊ ቀይ ቀለም ፣ ያለ 100% ያለ ተጨማሪዎች ፣ ወፍራም እና ውሃማ የለውም ፡፡ የ GINO ጥራት ያለው የቲማቲም ፓቼ ማድረግ እንችላለን ፡፡ የቲማቲም ፓቼን ለማቀነባበር “ጥራት አንደኛ” ምንጊዜም የእኛ መርሕ ነው። ፋብሪካችን 58,740 ካሬ ሜትር ቦታን ይሸፍናል ፣ የአሁኑ ዓመታዊ ምርት 65,000 ቶን ነው ፣ እኛ ...
 • tomato paste

  የቲማቲም ድልህ

  የቲማቲም ልኬት ከዕለት ምግብ አንዱ ነው ፡፡ ምግቦችን ለሰዎች የበለጠ ጣፋጭ እና ጤናማ ሊያደርግ ይችላል ፡፡ እኛ በደንበኞች ጥያቄ እና እንደ የገቢያ ጥራት ደረጃ የተለያዩ ጥራቶችን ልናደርግ እንችላለን ፣ ማጣበቂያው መደበኛ ቲማቲም ተፈጥሯዊ ቀይ ቀለም ፣ ያለ 100% ያለ ተጨማሪዎች ፣ ወፍራም እና ውሃማ የለውም ፡፡ የ GINO ጥራት ያለው የቲማቲም ፓቼ ማድረግ እንችላለን ፡፡ የቲማቲም ፓቼን ለማቀነባበር “ጥራት አንደኛ” ምንጊዜም የእኛ መርሕ ነው። ፋብሪካችን 58,740 ካሬ ሜትር ቦታን ይሸፍናል ፣ የአሁኑ ዓመታዊ ምርት 65,000 ቶን ነው ፣ እኛ ...
 • Canned tomato paste 400g

  የታሸገ ቲማቲም ፓኬት 400 ግራ

  የቲማቲም ልኬት ከዕለት ምግብ አንዱ ነው ፡፡ ምግቦችን ለሰዎች የበለጠ ጣፋጭ እና ጤናማ ሊያደርግ ይችላል ፡፡ እኛ በደንበኞች ጥያቄ እና እንደ የገቢያ ጥራት ደረጃ የተለያዩ ጥራቶችን ልናደርግ እንችላለን ፣ ማጣበቂያው መደበኛ ቲማቲም ተፈጥሯዊ ቀይ ቀለም ፣ ያለ 100% ያለ ተጨማሪዎች ፣ ወፍራም እና ውሃማ የለውም ፡፡ የ GINO ጥራት ያለው የቲማቲም ፓቼ ማድረግ እንችላለን ፡፡ የቲማቲም ፓቼን ለማቀነባበር “ጥራት አንደኛ” ምንጊዜም የእኛ መርሕ ነው። ፋብሪካችን 58,740 ካሬ ሜትር ቦታን ይሸፍናል ፣ የአሁኑ ዓመታዊ ምርት 65,000 ቶን ነው ፣ እኛ ...
 • Canned tomato paste 210g

  የታሸገ ቲማቲም ፓኬት 210 ግ

  የቲማቲም ልኬት ከዕለት ምግብ አንዱ ነው ፡፡ ምግቦችን ለሰዎች የበለጠ ጣፋጭ እና ጤናማ ሊያደርግ ይችላል ፡፡ እኛ በደንበኞች ጥያቄ እና እንደ የገቢያ ጥራት ደረጃ የተለያዩ ጥራቶችን ልናደርግ እንችላለን ፣ ማጣበቂያው መደበኛ ቲማቲም ተፈጥሯዊ ቀይ ቀለም ፣ ያለ 100% ያለ ተጨማሪዎች ፣ ወፍራም እና ውሃማ የለውም ፡፡ የ GINO ጥራት ያለው የቲማቲም ፓቼ ማድረግ እንችላለን ፡፡ የቲማቲም ፓቼን ለማቀነባበር “ጥራት አንደኛ” ምንጊዜም የእኛ መርሕ ነው። ፋብሪካችን 58,740 ካሬ ሜትር ቦታን ይሸፍናል ፣ የአሁኑ ዓመታዊ ምርት 65,000 ቶን ነው ፣ እኛ ...
 • Canned tomato paste 70g(2)

  የታሸገ ቲማቲም ፓኬት 70 ግራም (2)

  የቲማቲም ልኬት ከዕለት ምግብ አንዱ ነው ፡፡ ምግቦችን ለሰዎች የበለጠ ጣፋጭ እና ጤናማ ሊያደርግ ይችላል ፡፡ እኛ በደንበኞች ጥያቄ እና እንደ የገቢያ ጥራት ደረጃ የተለያዩ ጥራቶችን ልናደርግ እንችላለን ፣ ማጣበቂያው መደበኛ ቲማቲም ተፈጥሯዊ ቀይ ቀለም ፣ ያለ 100% ያለ ተጨማሪዎች ፣ ወፍራም እና ውሃማ የለውም ፡፡ የ GINO ጥራት ያለው የቲማቲም ፓቼ ማድረግ እንችላለን ፡፡ የቲማቲም ፓቼን ለማቀነባበር “ጥራት አንደኛ” ምንጊዜም የእኛ መርሕ ነው። ፋብሪካችን 58,740 ካሬ ሜትር ቦታን ይሸፍናል ፣ የአሁኑ ዓመታዊ ምርት 65,000 ቶን ነው ፣ እኛ ...
 • Canned tomato paste 70g

  የታሸገ ቲማቲም ፓኬት 70 ግራ

  የቲማቲም ልኬት ከዕለት ምግብ አንዱ ነው ፡፡ ምግቦችን ለሰዎች የበለጠ ጣፋጭ እና ጤናማ ሊያደርግ ይችላል ፡፡ እኛ በደንበኞች ጥያቄ እና እንደ የገቢያ ጥራት ደረጃ የተለያዩ ጥራቶችን ልናደርግ እንችላለን ፣ ማጣበቂያው መደበኛ ቲማቲም ተፈጥሯዊ ቀይ ቀለም ፣ ያለ 100% ያለ ተጨማሪዎች ፣ ወፍራም እና ውሃማ የለውም ፡፡ የ GINO ጥራት ያለው የቲማቲም ፓቼ ማድረግ እንችላለን ፡፡ የቲማቲም ፓቼን ለማቀነባበር “ጥራት አንደኛ” ምንጊዜም የእኛ መርሕ ነው። ፋብሪካችን 58,740 ካሬ ሜትር ቦታን ይሸፍናል ፣ የአሁኑ ዓመታዊ ምርት 65,000 ቶን ነው ፣ እኛ ...
 • tomato paste 2200g

  የቲማቲም ልኬት 2200 ግ

  የቲማቲም ልኬት ከዕለት ምግብ አንዱ ነው ፡፡ ምግቦችን ለሰዎች የበለጠ ጣፋጭ እና ጤናማ ሊያደርግ ይችላል ፡፡ እኛ በደንበኞች ጥያቄ እና እንደ የገቢያ ጥራት ደረጃ የተለያዩ ጥራቶችን ልናደርግ እንችላለን ፣ ማጣበቂያው መደበኛ ቲማቲም ተፈጥሯዊ ቀይ ቀለም ፣ ያለ 100% ያለ ተጨማሪዎች ፣ ወፍራም እና ውሃማ የለውም ፡፡ የ GINO ጥራት ያለው የቲማቲም ፓቼ ማድረግ እንችላለን ፡፡ የቲማቲም ፓቼን ለማቀነባበር “ጥራት አንደኛ” ምንጊዜም የእኛ መርሕ ነው። ፋብሪካችን 58,740 ካሬ ሜትር ቦታን ይሸፍናል ፣ የአሁኑ ዓመታዊ ምርት 65,000 ቶን ነው ፣ እኛ ...